Sistema Tributari Nacional, Autonòmic i Local

Visualització de contingut web

Autonòmic

Generalitat

A més dels seus propis impostos, tenen uns impostos que si bé són de titularitat estatal, es troben cedits per l'Estat:

 

Impost sobre Succesions i Donacions (ISD)

 
Què grava?
  • L'Impost sobre Successions i Donacions, de naturalesa directa i subjectiva, grava els increments patrimonials obtinguts a títol lucratiu per persones físiques. És un tribut cedit en la seua totalitat quant a gestió i recaptació.
  • La Generalitat ha regulat l'impost de Successions i Donacions, aplicant un conjunt de reduccions a este, destacant les que afecten les transmissions inter vivos, així també ha establit la tarifa aplicable a la base imposable, i les deduccions i bonificacions a la quota tributària.
On?

 

 

Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITP i AJD)

 
Què grava?
  • L'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats és un tribut de naturalesa indirecta que grava les transmissions patrimonials oneroses, les operacions societàries i els actes jurídics documentats.
On?

 

 

Impost sobre el Patrimoni (IP)

 
Què grava?
  • L'Impost sobre el Patrimoni és un tribut de caràcter directe i naturalesa personal que grava el patrimoni net de les persones físiques. Constituïx el patrimoni net de la persona física el conjunt de béns i drets de contingut econòmic de què siga titular, amb deducció de les càrregues i gravàmens que disminuïsquen el seu valor, així com dels deutes i obligacions personals de què haja de respondre.
  • Estan obligats a presentar declaració els subjectes passius la quota tributària dels quals, determinada d'acord amb les normes reguladores de l'Impost i una vegada aplicades les deduccions o bonificacions que procedisquen, resulte a ingressar, o quan, no donant-se esta circumstància, el valor dels seus béns o drets, determinat d'acord amb les normes reguladores de l'Impost, resulte superior a 2.000.000 euros. (*)
Quan i on?
  • La declaració s'efectuarà en la forma, terminis i impresos que establisca el ministre d'Economia i Hisenda, que podrà establir els supòsits i condicions de presentació de les declaracions per mitjans telemàtics. (*)
(*) Afegits pel Reial Decret Llei 13/2011, de 16 de setembre, pel qual es restablix l'Impost sobre el Patrimoni, amb caràcter temporal.