Construcció

Qui ha de comunicar l'obertura de centre de treball en una obra de construcció?

La comunicació d'obertura de centre de treball la realitzen únicament els empresaris que tenen la condició de contractista, sempre abans del començament dels treballs. La comunicació d'obertura ha d'acompanyar-se del Pla de Seguretat i Salut de l'obra o, en el cas que este no siga exigible per tractar-se d'una obra sense projecte, de la corresponent avaluació de riscos.

El promotor ha de facilitar als contractistes les dades que calguen per al compliment d'esta obligació.

Resulta obligatori en tots els casos redactar un Pla de Seguretat i Salut?

Només en les obres de construcció que comporten la redacció d'un projecte, ja que el Pla de Seguretat i Salut de l'obra el redacta cada contractista, en aplicació de l'estudi o estudi bàsic de seguretat i salut que es dissenya i redacta en fase de projecte i lligat estretament a este últim.

Qui pot redactar un estudi o estudi bàsic de seguretat i salut?

Ha de ser redactat per un tècnic competent designat pel promotor. Quan haja d'existir un coordinador de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte d'obra, correspondrà a este elaborar o fer que s'elabore, sota la seua responsabilitat el dit estudi.

Pot el coordinador de seguretat i salut elaborar el Pla de Seguretat i Salut de l'obra?

No. La responsabilitat d'elaborar el Pla de Seguretat i Salut de l'obra recau en el contractista, en aplicació de l'estudi o estudi bàsic de seguretat i salut. El coordinador de seguretat i salut en fase d'execució té, en tot cas, l'obligació d'aprovar el Pla de Seguretat i Salut presentat per cada contractista. En el cas que no calguera la designació del coordinador anterior, l'aprovació del Pla recau en la direcció facultativa de l'obra.

Pot subcontractar un contractista que no utilitza personal ni mitjans materials en l'execució de l'obra?

No. L'article 4. de la Llei 32/2006, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, establix, entre altres requisits, que perquè una contractista o subcontractista puga intervindre en el procés de la subcontractació en el sector de la construcció, ha de posseir una organització productiva pròpia, comptar amb els mitjans materials i personals necessaris i utilitzar-los per a l'exercici de l'activitat contractada.

Quina titulació acadèmica es requerix per a exercir com a coordinador de seguretat i salut?

Segons la disposició addicional quarta de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació, les titulacions acadèmiques i professionals habilitants per a exercir la funció de coordinador de seguretat i salut en obres d'edificació, durant l'elaboració del Projecte i durant l'execució de l'obra, seran les d'arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic, d'acord amb les seues competències i especialitats.

Es recomana que la formació preventiva del tècnic competent per a desenrotllar les dites funcions siga la que indica la guia tècnica d'aplicació del Reial Decret 1627/1997, d'obres de construcció, elaborada per l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball.

Un treballador autònom sense treballadors a càrrec seu ha d'inscriure's en el REA?

No. Un treballador autònom sense treballadors a càrrec seu no es considera empresa a estos efectes laborals. Només han d'inscriure's en el REA contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms amb treballadors a càrrec seu.

Pot un treballador autònom sense treballadors a càrrec seu subcontractar amb un tercer l'execució de treballs a ell encomanats?

No. L'article 5 de la Llei 32/2006, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, indica en la seua lletra e) que el treballador autònom no podrà subcontractar els treballs a ell encomanats ni a altres empreses subcontractistes ni a altres treballadors autònoms.