Visualització de contingut web

La construcció, un sector particular

La construcció és el sector més castigat per la sinistralitat laboral. Aproximadament, la tercera part d'accidents laborals tenen lloc en este sector. Esta major incidència quant a sinistralitat obeïx a les característiques pròpies d'un sector que dificulta la gestió efectiva de la prevenció de riscos laborals:

  • Les obres de construcció són llocs per si mateix, d'elevat risc intrínsec.
  • S'hi produïx un canvi permanent tant de les condicions de treball com dels riscos.
  • Concurrència, a causa del procés de subcontractació, de treballadors que, pertanyent a diferents empreses, compartixen el mateix lloc de treball interaccionant en molts casos entre si.

Com a conseqüència de l'anterior, es detecta, generalment, una major dificultat per a exercir un control efectiu de les condicions de treball i seguretat en les obres. Per això, dins del mateix marc de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, este sector té una reglamentació particular en la matèria que es traduïx en l'aplicació del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'establixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, així com de normes particulars com són la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, el Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, que desplega l'anterior, o la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació.

Tot seguit, es fa un breu repàs de les obligacions preventives de les figures intervinents en el procés constructiu, prenent com a base les referències legals anteriors.