Formació

Com es pot certificar la formació de nivell bàsic?

Esta qüestió es regula en l'article 35 del Reial Decret 39/1997 (Reglament dels Servicis de Prevenció). La formació a què es referix s'acreditarà per mitjà de certificat de formació específica, en matèria de prevenció de riscos laborals, emesa per un servici de prevenció o per una entitat pública o privada amb capacitat per a desenrotllar activitats formatives específiques en la matèria. La formació de nivell bàsic no està subjecta a cap procés específic d'acreditació per part de l'autoritat laboral.

No obstant això, una persona també pot exercir les funcions preventives de nivell bàsic en els dos casos següents:

  1. Quan posseïsca una formació professional o acadèmica que el capacite per a dur a terme responsabilitats equivalents o semblants corresponents a les dites funcions de nivell bàsic.
  2. Quan acredite una experiència no inferior a dos anys en una empresa, institució o Administració pública que comporte l'exercici de nivells professionals de responsabilitat equivalents o semblants, corresponents a les dites funcions de nivell bàsic.

He de convalidar la meua formació que m'acredita per a exercir les funcions de nivell superior en prevenció de riscos laborals, obtinguda a través d'una entitat autoritzada per l'autoritat laboral, a la nova titulació universitària oficial?

No. Si bé actualment l'única via per a l'obtenció dels títols de tècnic de Prevenció de Nivell Intermedi i de Nivell Superior, és a través del Cicle Superior de Prevenció de Riscos Laborals i la titulació universitària oficial en Prevenció de Riscos Laborals respectivament, açò no implica en cap cas que els tècnics que ja ho eren abans de l'entrada en vigor del Reial Decret 337/2010 hagen de convalidar la seua formació. En conseqüència, pot continuar exercint les seues funcions de Nivell Superior en Prevenció de Riscos Laborals sense necessitat de cap convalidació.

Pot impartir formació en matèria de prevenció de riscos laborals un tècnic de prevenció de riscos laborals que no pertany a l'organització preventiva de l'empresa?

No. La formació en matèria de prevenció de riscos laborals a què fa referència l'article 19 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, ha de ser impartida per l'organització preventiva per la qual haja optat l'empresa, és a dir, ha d'impartir-la el Servici de Prevenció propi o mancomunat, els treballadors designats per l'empresari, el mateix empresari (si assumix este la prevenció) o el servici de prevenció alié.

Tinc el títol de tècnic superior en Prevenció de Riscos Laborals, especialitat Seguretat i especialitat Higiene en el Treball expedit per una entitat formativa autoritzada per l'autoritat laboral de la Comunitat Autònoma de Madrid, per a impartir i certificar la dita formació per a exercir professionalment com a tècnic en prevenció de riscos laborals necessite homologar en la Comunitat Valenciana estos títols? En cas afirmatiu: on es tramita?

Pot exercir les funcions de nivell superior que arreplega l'article 37 del RD 39/1997 en les dites especialitats a la Comunitat Valenciana, sense necessitat de recórrer a cap procés de convalidació o homologació, tenint en compte que el capítol VI del dit RD 39/1997, únicament indica funcions i nivells de qualificació i no imposa cap limitació pel que fa a l'àmbit territorial d'actuació.

Quina titulació acadèmica es requerix per a exercir com a coordinador de seguretat i salut?

Segons la disposició addicional quarta de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació, les titulacions acadèmiques i professionals habilitants per a exercir la funció de coordinador de seguretat i salut en obres d'edificació, durant l'elaboració del projecte i durant l'execució de l'obra, seran les d'arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic, d'acord amb les seues competències i especialitats.

Es recomana que la formació preventiva del tècnic competent per a desenrotllar les dites funcions siga la que indica la Guia Tècnica d'Aplicació del Reial Decret 1627/1997, d'Obres de Construcció, elaborada per l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball.