Sistema Tributari Nacional, Autonòmic i Local

Visualització de contingut web

Local

Ajuntaments

La Llei d'Hisendes Locals establix que els Ajuntaments hauran d'establir obligatòriament i/o potestativament:

 

Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

 
Què grava?
 • Impost de titularitat municipal i obligatori, directe i de caràcter real.
 • Abans d'iniciar una activitat empresarial, professional o artística i dins dels 10 dies anteriors a la posada en marxa de l'activitat, és necessari donar-se d'alta en el IAE, dins de l'epígraf o epígrafs corresponents a l'activitat o activitats que es vagen a dur a terme.
Quan?
 • Es paga anualment, inclòs l'any en què comença l'activitat en què es pagarà proporcionalment als trimestres que resten per a finalitzar l'any des de la data d'inici.
 • Hi ha algunes bonificacions i exempcions per a determinades activitats, els empresaris individuals estan exempts per llei i les societats mercantils fins que el seu volum de negoci supere el milió d'euros.
On?
 • En el teu  ajuntament.

 

 

Impost sobre Béns Immobles (IBI)

 
Què grava?
 • És un tribut directe de caràcter real que grava el valor dels béns immobles (rústics i urbans, així com aquells de característiques especials).
 • La base imposable està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles. La base liquidable serà el resultat de practicar en la base imposable les reduccions previstes en la llei.
 • Així mateix, la legislació fixa l'aplicació de les quotes, gravàmens i bonificacions de l'impost, que podran ser regulats pels ajuntaments per mitjà de les ordenances fiscals.
On?
 • El període impositiu coincidix amb l'any natural. La liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària, són competència exclusiva dels ajuntaments.

 

 

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)

 
Què grava?
 • Tribut directe que grava la titularitat dels vehicles d'esta naturalesa, aptes per a circular per les vies públiques, siguen quins siguen la seua classe i categoria. Estan exempts els vehicles destinats a l'assistència sanitària o al trasllat de ferits o malalts, els vehicles per a persones de mobilitat reduïda, els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària proveïts de cartilla d'Inspecció Agrícola.
 • Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques i les entitats al nom de les quals conste el vehicle en el permís de circulació.
 • El període impositiu coincidix amb l'any natural, excepte en el cas de primera adquisició dels vehicles, que el període impositiu començarà el dia en què se'n produïsca l'adquisició. L'import de la quota de l'impost es prorratejarà per trimestres naturals en els casos de primera adquisició o baixa definitiva del vehicle.
On?
 • La gestió, liquidació, inspecció i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària correspon a l'ajuntament del domicili que conste en el permís de circulació del vehicle.

 

 

Impost sobre l'Increment del Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)

 
¿Qué grava?
 • Tribut directe que grava l'increment de valor que experimenten els terrenys de naturalesa urbana i es pose de manifest a conseqüència de la transmissió de la propietat dels terrenys per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitador del domini, sobre els referits terrenys.
 • És subjecte passiu de l'impost a títol de contribuent la persona física o jurídica, o l'entitat que adquirisca el terreny, construïsca o a favor del qual es constituïsca o transmeta el dret real de què es tracte.
 • La base imposable està constituïda per l'increment del valor dels terrenys, posat de manifest en el moment de la meritació i experimentat al llarg d'un període màxim de 20 anys.
Quan?
 • L'impost merita quan es transmeta la propietat del terreny, ja siga a títol onerós o gratuït, entre vius o per causa de mort, en la data de la transmissió o quan es constituïsca o transmeta qualsevol dret real de gaudi limitador del domini, en la data en què tinga lloc la constitució o transmissió.
On?
 • Els subjectes passius estaran obligats a presentar davant de l'ajuntament corresponent la declaració que determine l'ordenança respectiva, que haurà de ser presentada en els terminis següents: quan es tracte d'actes inter vivos, el termini serà de trenta dies hàbils, i quan es tracte d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos prorrogables fins a un any a sol¿licitud del subjecte passiu.

 

Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)

 
Què grava?
 • És un tribut indirecte el fet imposable del qual està constituït per la realització, dins del terme municipal, de qualsevol construcció, instal¿lació o obra per a la qual s'exigisca obtenció de la corresponent llicència d'obres o urbanística, s'haja obtingut o no la dita llicència, o per a la qual s'exigisca presentació de declaració responsable o comunicació prèvia, sempre que l'expedició de la llicència o l'activitat de control corresponga a l'ajuntament de la imposició.
 • Són subjectes passius d'este impost, a títol de contribuents, les persones físiques, persones jurídiques o entitats que siguen amos de la construcció, instal¿lació o obra, siguen o no propietaris de l'immoble sobre el qual es realitze aquella.
 • La base imposable de l'impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, instal¿lació o obra, i s'entén per tal, a estos efectes, el cost d'execució material d'aquella. No en forma part l'IVA ni els altres impostos anàlegs.
Quan?
 • L'impost merita en el moment d'iniciar-se la construcció, instal¿lació o obra, encara que no s'haja obtingut la corresponent llicència.
On?
 • Els ajuntaments podran establir en les seues ordenances fiscals sistemes de gestió conjunta i coordinada d'este impost i de la taxa corresponent a l'atorgament de la llicència.