Sistema Tributari Nacional, Autonòmic i Local

Visualització de contingut web

Nacional

La Hisenda Estatal

Corresponen a l'Administració de l'Estat les competències que es deriven dels impostos següents:

 

Impost sobre la Renda de les persones físiques (IRPF)

 
Què grava?
 • Tribut de caràcter directe i naturalesa personal i subjectiva. Grava les rendes de les persones físiques en funció de la seua quantia i de les seues característiques personals i familiars. Les rendes poden provindre del treball personal, de rendiments de capital o d'activitats empresarials o professionals, en el cas d'un emprenedor la renda prové de la seua activitat econòmica.
 • Les empreses són les encarregades de realitzar les retencions d'IRPF als seus treballadors o professionals que presten els seus servicis en estes. A més en realitzaran l'ingrés.
Quan?
 • La declaració ha de presentar-se, generalment, en el període comprés entre els dies 1 de maig i 30 de juny.
On?
 • Quan la declaració de l'impost resulta a ingressar o a tornar, la declaració pot presentar-se en la Delegació d'Hisenda del domicili habitual del contribuent o en qualsevol Banc o Caixa d'Estalvis.
 • Quan la declaració resulte negativa, és a dir sense ingrés ni devolució, pot presentar-se directament o per correu administratiu davant de la Delegació d'Hisenda corresponent.e.
 • Adreça electrònica de l'Agència Tributària: http://www.agenciatributaria.es

 

Hi ha diversos règims d'estimació:
 • La modalitat d'estimació directa simplificada s'aplicarà als contribuents que exercisquen activitats empresarials i l'import net de la xifra de negocis, per al conjunt d'activitats, no supere els 600.000 euros anuals.
 • El règim d'estimació objectiva o de mòduls permet determinar el rendiment net d'estes per mitjà d'un conjunt de signes, índexs i mòduls. La seua aplicació s'efectuarà respecte de cada una de les activitats que s'exercisquen, aïlladament considerades.
   

 

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

 
Què grava?
 • L'IVA recau sobre el consum i grava únicament el valor afegit d'un producte o un servici, així com les importacions de béns. Grava les transaccions econòmiques i és suportat directament pels consumidors finals, actuant els empresaris com a intermediaris d'Hisenda, davant de la qual efectuen la liquidació de l'impost.
 • Tota persona física o jurídica que exercisca una activitat empresarial o professional es troba subjecta a l'IVA, que haurà de repercutir en el preu dels béns o servicis que entregue o preste als seus clients.
 • Així mateix, els empresaris suportaran l'IVA en totes les adquisicions de béns o servicis que efectuen en el desenrotllament de la seua activitat.
Tipus
 • Hi ha tres tipus d'IVA: general; reduït i superreduït. Com més primària és la necessitat d'un producte, menor és la càrrega d'impostos que suporta.
Quan?
 • Els contribuents el volum de negoci dels quals supere els 6.010.121,04 euros a l'any realitzaran un ingrés mensual en concepte de liquidació, açò és, diferència entre IVA repercutit i IVA suportat. Els que no arriben a eixa xifra ho realitzaran trimestralment (primer trimestre fins al dia 20 d'abril, segon trimestre fins al dia 20 de juliol, tercer trimestre fins al dia 20 d'octubre, quart trimestre junt amb la declaració resum anual fins al dia 31 de gener de l'any següent).
 • Hi ha algunes operacions que no estan subjectes a l'IVA, i altres, que estant subjectes, es troben exemptes. Grups de béns i servicis Socials i culturals, assegurances i operacions financeres, exempcions en operacions immobiliàries, exempcions tècniques i altres com puguen ser els servicis postals o la venda de segells i jocs d'atzar. En estos casos l'IVA suportat no podrà deduir-se, constituint un cost empresarial que s'incorporarà al preu del bé o servici.
On?

 

Els contribuents de l'IVA estan obligats a presentar:
 • Declaracions relatives al començament, modificació i cessament de les activitats que determinen la seua subjecció a l'impost.
 • Declaracions-liquidacions corresponents i ingressar l'import de l'impost resultant, havent de presentar una declaració resum anual.
 • Declaració anual relativa a les operacions econòmiques amb terceres persones de més de 3.000 euros (model 347)
   

 

Impost de Societats (IS)

 
Què grava?
 • És un tribut de caràcter directe i naturalesa personal que grava els rendiments obtinguts per les societats i la resta d'entitats jurídiques no sotmeses a l'Impost sobre la Renda de les persones físiques. Impost que recau sobre el benefici net, és a dir, sobre la diferència entre els ingressos i els gastos necessaris per a la seua obtenció.
 • Per a determinar la base imposable s'ha de tindre en compte els ingressos obtinguts durant el període impositiu, les deduccions aplicables i els increments o les disminucions patrimonials.
Quan?
 • L'impost es liquidarà anualment davant de la Delegació d'Hisenda, no obstant això, es realitzaran tres pagaments a compte (mesos d'abril, octubre i desembre).
On?