Visualització de contingut web

La construcció, un sector particular

OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS

Treballador autònom és la persona física diferent del contractista i del subcontractista, que realitza de forma personal i directa una activitat professional, sense subjecció a un contracte de treball, i que assumix contractualment davant del promotor, el contractista o el subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal¿lacions de l'obra.
 
Quan el treballador autònom empre en l'obra treballadors per compte d'altre tindrà la consideració de contractista o subcontractista:
 
Acció Ref. legal (Art. del R.D. 1627/97)
Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut establides en l'annex IV del RD 1627/97.
12.1.b
Complir les obligacions que, en matèria de prevenció de riscos laborals, establix l'art. 29.1 i 2 de la Llei 31/1995 (LPRL). 12.1.c
Ajustar la seua actuació en l'obra d'acord amb els deures de coordinació d'activitats empresarials que establix l'art. 24 de la LPRL, desplegat a través del RD 171/2004, participant en particular en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'haguera establit. 12.1.d
Utilitzar equips de treball que s'ajusten al que preveu el RD 1215/97, pel qual s'establixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.
12.1.e
Triar i utilitzar els equips de protecció individual en els termes que preveu el RD 773/97, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual. 12.1.f
Atendre les indicacions i complir les instruccions que done el coordinador de seguretat i salut en fase d'execució o, quan esta figura no siga preceptiva, de la direcció facultativa. 12.1.g
Complir les mesures establides en el Pla de Seguretat i Salut de l'Obra en el cas d'obres amb projecte. 12.2