Visualització de contingut web

La construcció, un sector particular

OBLIGACIONS DE CONTRACTISTES I SUBCONTRACTISTES

 

Contractista és la persona física o jurídica que assumix contractualment davant del promotor amb mitjans humans i materials, propis o aliens, el compromís d'executar la totalitat o part de les obres amb subjecció al projecte i al contracte.

 

Subcontractista és la persona física o jurídica que assumix contractualment davant del contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra, amb subjecció al projecte pel qual es regix la seua execució.

 

Acció Obra amb projecte Obra sense projecte Ref. legal (art. del RD 1627/97)
Cada contractista ha d'elaborar un pla de seguretat i salut de l'obra prenent com a base l'estudi o estudi bàsic de seguretat i salut corresponent redactat en fase de projecte. No 7.1
Executar les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut de l'obra.

 

No 11.2
Complir i fer complir al seu personal el que establix el pla de seguretat i salut de l'obra.

 

No 11.1.b
Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut establides en l'annex IV del RD 1627/97. 11.1.c
Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució o, si la figura d'este no és preceptiva, de la direcció facultativa. 11.1.e
Informar els treballadors autònoms sobre totes les mesures que hagen d'adoptar-se pel que fa a la seua seguretat i salut en l'obra i proporcionar-los les instruccions adequades 11.1.d

 

Obligacions de contractistes i subcontractistes en relació amb la Llei 32/2006, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, i amb el RD 1109/2007, que la desplega

Requisits exigibles a contractistes i subcontractistes per a poder intervindre en el procés de subcontractació en el sector de la construcció:

Requisit Art. 32/06 Art. RD 1109/07
Posseir una organització productiva pròpia, comptar amb els mitjans materials i personals necessaris i utilitzar-los per a l'activitat contractada.

 

4.1.a  
Assumir els riscos, les obligacions i les responsabilitats propis de l'exercici de l'activitat empresarial. 4.1.b  
Exercir directament les facultats d'organització i direcció sobre el treball desplegat pels seus treballadors en l'obra. 4.1.c  
Acreditar que disposen de recursos humans, en els nivells directiu i productiu, que compten amb la formació necessària en prevenció de riscos laborals.

 

4.2.a, 10 12

 

Acreditar que disposen d'una organització preventiva adequada d'acord amb la LPRL.

 

4.2.a  
Estar inscrites en el Registre d'Empreses Acreditades (REA), enllaçar amb la pàgina principal de la Generalitat on, en l'apartat "el + destacat", s'informa sobre tot allò relacionat amb el REA (inf. gral., com fer la inscripció, etc.).

 

4.2.b, 6

 

3, 4, 5, 6, 7, 8

 

Les empreses que siguen contractades o subcontractades habitualment per a la realització de treballs en el sector de la construcció hauran de comptar amb un nombre de treballadors contractats amb caràcter indefinit no inferior al 30 % de la seua plantilla.

 

4.1.4

 

11

 

Cada contractista, amb caràcter previ a la subcontractació amb un subcontractista o treballador autònom de part de l'obra que tinga contractada, haurà d'obtindre un llibre de subcontractació habilitat per l'autoritat laboral corresponent al territori en què s'execute l'obra. Enllaçar amb l'adreça de la web de la Generalitat <http://portales.gva.es/c_economia/web/html/portal_v.htm?nodo=Trabajo_InfoGeneral_Subcontratacion>.

 

8

 

13, 14, 15, 16