Visualització de contingut web

La construcció, un sector particular

OBLIGACIONS DEL PROMOTOR

Promotor és qualsevol persona física o jurídica per compte de la qual es realitza l'obra.

Acció Referència legal (Art. del R.D. 1627/97)
Designar el projectista, entés este com l'autor o autors per encàrrec del promotor, de la totalitat o part del projecte d'obra. 2.1.d
Designar la Direcció Facultativa, entesa esta com el tècnic o tècnics competents designats pel promotor, encarregats de la direcció i del control de l'execució de l'obra. 2.1.g
Designar el coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte quan en l'elaboració del projecte intervinguen diversos projectistes. 3.1
Designar el coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució quan en l'execució de l'obra intervinga més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 3.2
Ordenar, en la fase de projecte, l'elaboració de l'estudi o estudi bàsic de la Seguretat i Salut per part de tècnic competent o pel coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte quan haja d'existir esta figura. 4,5,6
 
Quan un promotor contracte directament treballadors autònoms per a la realització de l'obra o de determinats treballs d'esta tindrà la consideració de contractista respecte d'aquells (art. 2.3).