Visualització de contingut web

La construcció, un sector particular

OBLIGACIONS DEL PROJECTISTA I COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT EN FASE DE PROJECTE

Projectista és l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el projecte.
 
Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'elaboració del projecte d'obra és el tècnic competent designat pel promotor per a coordinar, durant la fase del projecte d'obra, l'aplicació dels principis generals aplicables al projecte d'obra, en cas que en l'elaboració del projecte intervinguen diversos projectistes.
 
Les obligacions del projectista s'arrepleguen en la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació:
 
Obligacions Art. de la Llei 38/99
Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant d'arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic, segons corresponga i complir les condicions exigibles per a l'exercici de la professió. 2.a
En cas de persones jurídiques, designar el tècnic redactor del projecte que tinga la titulació professional habilitant. 2.a
Redactar el projecte amb subjecció a la normativa vigent i allò que s'haja establit en el contracte i entregar-ho, amb els visats que, si és el cas, foren preceptius. 2.b
Acordar, si és el cas, amb el promotor la contractació de col¿laboracions parcials. 2.c
 
Segons la disposició addicional quarta de la Llei 38/1999, les titulacions acadèmiques i professionals habilitants per a exercir la funció de coordinador de seguretat i salut en obres d'edificació, durant l'elaboració del projecte i l'execució de l'obra, seran les d'arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic, d'acord amb les seues competències i especialitats.
 
 

Obligacions del coordinador de seguretat i salut en la fase de projecte

 

Obligacions

Art. del
RD 1627/1997

Coordinar, en la fase de projecte, l'aplicació dels principis preventius aplicables al projecte d'obra, en particular quan es prenguen decisions constructives, tècniques i d'organització a fi de planificar els diferents treballs o fases de treball que es desenrotllen simultàniament o successivament, com també quan s'estime la duració requerida per a l'execució d'estos diferents treballs o fases de treball.

8.1, 8.3

Tindre en compte les previsions i les informacions útils per a efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els treballs posteriors previsibles.

5.6, 6.3, 8.2

Elaborar o fer que s'elabore sota la seua responsabilitat l'estudi o estudi bàsic de seguretat i salut.

5.1, 6.1