Visualització de contingut web

La construcció, un sector particular

OBLIGACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA I COORDINADORS DE SEGURETAT I SALUT EN FASE D'EXECUCIÓ

 

Direcció facultativa és el tècnic o tècnics competents designats pel promotor, encarregats de la direcció i del control de l'execució de l'obra.

 

Director d'obra és l'agent que forma part de la direcció facultativa i dirigix el desenrotllament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la definix, la llicència d'edificació i la resta d'autoritzacions preceptives i les condicions del contracte.

Director de l'execució de l'obra és l'agent que forma part de la direcció facultativa i assumix la funció tècnica de dirigir l'execució material de l'obra i de controlar qualitativament i quantitativament la construcció i la qualitat del que edifica.

Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra és el tècnic competent integrat en la direcció facultativa, designat pel promotor per a dur a terme les tasques que arreplega l'article 9 del RD 1627/97, i que s'arrepleguen en la taula següent, en el cas que en l'execució de l'obra intervinga més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms.

Segons la disposició addicional quarta de la Llei 38/1999, les titulacions acadèmiques i professionals que habiliten per a exercir la funció de coordinador de seguretat i salut en obres d'edificació durant l'elaboració del projecte i l'execució de l'obra seran les d'arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic, d'acord amb les seues competències i especialitats.

Obligacions Art. del RD 1627/97
Coordinar en la fase d'execució l'aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat quan es prenguen decisions tècniques i d'organització a fi de planificar els diferents treballs o fases de treball que hagen de desenrotllar-se simultàniament o successivament, com també quan s'estime la duració requerida per a l'execució d'estos diferents treballs o fases de treball. 9.a
Coordinar les activitats de l'obra per a garantir que els contractistes i, si és el cas, els subcontractistes i treballadors autònoms apliquen de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva (art. 15 LPRL). 9.b

 

Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si és el cas, les modificacions introduïdes en este. En el cas d'obres de les administracions públiques, el pla, amb l'informe corresponent del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a l'aprovació a l'Administració pública que haja adjudicat l'obra.
Quan no siga necessària la designació de coordinador, les funcions anteriors seran assumides per la direcció facultativa.
7.2, 9.c

 

Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'art. 24 de la LPRL, desplegat posteriorment pel RD 171/2004. 9.d

 

Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 9.e

 

Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguen accedir a l'obra. La direcció facultativa assumirà esta funció quan no siga necessària la designació de coordinador. 9.f

 

Diligenciar el llibre d'incidències (haurà d'existir sempre que hi haja pla de seguretat i salut), que serà subministrat pel col·legi professional a què pertanga el coordinador de seguretat i salut en fase d'execució o, quan no siga necessària la seua assignació, el tècnic integrat en la direcció facultativa que aprova el pla de seguretat i salut de l'obra. Per a obres el promotor de les quals siga l'Administració pública, és l'oficina de supervisió de projectes o òrgan equivalent el que facilita este llibre d'incidències. 13.1, 13.2

 

Mantindre en el seu poder i en l'obra el llibre d'incidències. Quan no siga necessària la designació de coordinador en matèria de seguretat i salut en fase d'execució, el llibre d'incidències estarà en poder de la direcció facultativa. 13.3

 

Una vegada efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut en fase d'execució o, quan no siga necessària la designació d'este, la direcció facultativa, haurà de notificar-la al contractista afectat i als representants dels treballadors d'este. 13.4

 

En el cas que l'anotació efectuada en el llibre d'incidències es referisca a qualsevol incompliment d'advertències o observacions prèviament anotades, el coordinador en matèria de seguretat i salut en fase d'execució o, quan no siga necessària la designació d'este, la direcció facultativa, haurà de remetre'n una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 13.4

 

Quan el coordinador en matèria de seguretat i salut en fase d'execució o qualsevol persona integrada en la direcció facultativa observe incompliment de les mesures de seguretat i salut, n'advertirà el contractista i deixarà constància de l'incompliment en el llibre d'incidències. Queda facultat per a disposar, en incompliments que suposen risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors, la paralització de talls o, si és el cas, de la totalitat de l'obra. 14.1

 

En el supòsit anterior, la persona que haja ordenat la paralització ha de donar-ne compte en el termini de 24 hores a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, així com als contractistes i, si és el cas, als subcontractistes afectats per la paralització, com també als representants dels treballadors d'estos. 14.2