Visualització de contingut web

Què és l'INVASSAT?

L'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball és l'òrgan cientificotècnic en matèria de prevenció de riscos laborals de l'Administració de la Generalitat ( Llei 2/2004) Està. compost pels òrgans directius que comprenen el president i el director d'este, i que al seu torn, estan assistits per tres òrgans de participació amb funcions de caràcter consultiu, de control, impuls i llançament de propostes d'actuació. Els òrgans participatius estan compostos pel Consell General, la Comissió Permanent i les comissions territorials de Seguretat i Salut en el Treball.


L'Institut té com a fi la promoció de la seguretat i salut en el treball en el conjunt de la societat valenciana, a què s'assignen amb caràcter específic els següents objectius:

  • L'execució dels plans i programes, en desplegament de les polítiques en la dita matèria, que assignen al Consell de la Generalitat i o/a la conselleria a la qual està adscrit.  
  • La coordinació de les actuacions que, en matèria de seguretat i salut en el treball, establisca el Consell de la Generalitat. 
  • La investigació, desenrotllament i innovació en matèries relacionades amb la seguretat i salut en el treball. L'assessorament l'assistència i cooperació tècnica a empreses i treballadors, així com el seguiment de les actuacions preventives que realitzen les empreses.  

Estén la seua actuació a totes les empreses i a totes les persones treballadores en els seus centres de treball radicats a la Comunitat Valenciana, incloses les cooperatives. Així mateix, durà a terme activitats de promoció de la prevenció de riscos laborals en relació amb els treballadors per compte propi.