Treballadors autònoms

Aplica la Llei de Prevenció als treballadors autònoms?

La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL), no inclou en el seu àmbit d'aplicació els treballadors autònoms que no tenen treballadors a càrrec seu.

No obstant això, convé fer algun aclariment respecte d'això. D'una banda, la Llei de l'Estatut del Treballador Autònom indica, en l'article 5.b), el deure bàsic dels treballadors autònoms de complir amb les obligacions en matèria de seguretat i salut laboral que la Llei o els contractes que tinguen subscrits els imposen, així com de seguir les normes de caràcter col·lectiu derivades del lloc de prestació de servicis.

No obstant això, quan en un mateix centre de treball exercisquen activitats treballadors de dos o més empreses o treballadors autònoms, estos últims (i lògicament les empreses concurrents) tenen l'obligació de coordinació que imposa l'article 24 de la LPRL i que, posteriorment, desplega el Reial Decret 171/2004.

També s'imposen obligacions als autònoms en la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, en el cas que es tracte d'un treballador autònom del dit sector.

Finalment, també per al cas del sector de la construcció, el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'establixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, establix, en l'article 12, les obligacions dels treballadors autònoms.

Ha de disposar un treballador autònom d'una organització preventiva?

Aquells treballadors autònoms que no tinguen treballadors a càrrec seu no tenen obligació de comptar amb una organització preventiva, ja que estan fora de l'àmbit d'aplicació de la Llei 31/1995.

En el cas que un treballador autònom tinga treballadors assalariats este adquirix la consideració d'empresari i, per tant, li és d'aplicació plenament la LPRL, i també l'obligació de disposar d'una organització preventiva.

Un treballador autònom ha comunicar l'obertura de centre de treball?

No, sempre que no tinga treballadors a càrrec seu, ja que en este cas no té la consideració d'empresa.

Pot un treballador autònom subcontractar en una obra de construcció?

D'acord amb l'article 5 ("Règim de la subcontractació") apartat, e ) de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, el treballador autònom no podrà subcontractar treballs a estos encomanats ni a altres empreses subcontractistes ni a altres treballadors autònoms.

Un treballador autònom ha d'inscriure's en el REA?

Estan exempts d'inscriure's en el REA aquells treballadors autònoms que no tinguen treballadors assalariats, ja que estos no són considerats empresaris en sentit laboral. Només en el cas que un treballador autònom dispose de treballadors assalariats procedix la inscripció en el REA.