Visualització de contingut web

Els treballadors i la prevenció de riscos laborals

Els delegats de Prevenció

Els delegats de Prevenció són els representants dels treballadors amb funcions específiques en matèria de prevenció de riscos en el treball (apartat 1, art. 35 LPRL). Els delegats de Prevenció seran elegits pels representants del personal i entre estos, i el seu nombre dependrà de la plantilla de l'empresa (apartat 2 art.35 LPRL).

Les competències dels delegats de Prevenció són (apartat 1 art. 36 LPRL):

 • Col·laborar amb la direcció de l'empresa en la millora de l'acció preventiva.
 • Promoure i fomentar la cooperació dels treballadors.
 • Ser consultats sobre les matèries objecte de consulta obligatòria per a l'empresari.
 • Vigilar i controlar el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals

Els delegats de Prevenció tenen facultats per a (apartat 2, art.36 LPRL):

 • Acompanyar els tècnics en les avaluacions de caràcter preventiu i els inspectors de treball i seguretat social en la realització de visites i verificacions que realitzen en els centres de treball.
 • Tindre accés, amb les limitacions previstes en la Llei, a la informació i documentació relativa a les condicions de treball que calguen per a l'exercici de les seues funcions.
 • Ser informats per l'empresari sobre els danys produïts en la salut dels treballadors.
 • Rebre de l'empresari informació sobre les activitats de protecció i prevenció en l'empresa, així com proposar-li l'adopció de mesures de caràcter preventiu i per a la millora dels nivells de protecció de la seguretat i la salut dels treballadors.
 • Proposar a l'òrgan de representació dels treballadors l'adopció de l'acord de paralització d'activitats davant de situacions de risc greu i imminent.
 • Ser informat quan es concerte un contracte de prestació d'obra o servicis.
 • Realitzar visites als llocs de treball per a exercir una labor de vigilància i control de l'estat de les condicions de treball.

Les garanties i sigil professional dels delegats de Prevenció estan arreplegades en l'article 37 de la LPRL.

La designació dels delegats de Prevenció haurà de constar al Registre de Delegats de Prevenció de la Generalitat Valenciana, i l'acta de designació quedarà en el depòsit d'actes de designació de delegats de Prevenció, segons el Decret 18/2000, de 8 de febrer, del Govern Valencià.
 

Comité de Seguretat i Salut

El Comité de Seguretat i Salut és l'òrgan paritari i col·legiat de participació destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions de l'empresa, en matèria de prevenció de riscos. Com a òrgan paritari, el Comité de Seguretat i Salut està format pels delegats de Prevenció i per l'empresari i/o els seus representants en nombre igual al de delegats de Prevenció.

Es constituirà un comité de seguretat i salut en totes les empreses o centres de treball que compten amb 50 o més treballadors. En aquelles empreses que no aconseguixen el mínim de 50 treballadors, les competències atribuïdes al Comité de Seguretat i Salut seran exercides pel delegat de Prevenció.

El Comité de Seguretat i Salut té les següents competències (apartat 1, art. 39 LPRL):

 • Participar en l'elaboració, posada en pràctica i avaluació dels plans i programes de Prevenció de Riscos en l'empresa.
 • Promoure iniciatives sobre mètodes i procediments preventius de riscos laborals, així com proposar a l'empresa la millora de les condicions o correcció de les deficiències existents.

En l'exercici de les seues competències, el Comité de Seguretat i Salut podrà (apartat 2, art. 39, LPRL):

 • Conéixer directament la situació relativa a la prevenció de riscos al centre de treball, i realitzar, a este efecte, les visites que crega oportunes.
 • Conéixer la documentació i informes relatius a les condicions de treball, així com conéixer i analitzar els danys produïts en la salut o integritat física dels treballadors.
 • Conéixer i informar la memòria i la programació anual de servicis de Prevenció en l'empresa o centre de treball.
 • La constitució del Comité de Seguretat i Salut haurà de constar davant de l'Administració laboral de la Comunitat Valenciana, i l'acta de constitució quedarà en el depòsit d'actes de constitució de comités, segons Decret 18/2000, de 8 de febrer, del Govern Valencià.