TRàmits generals

Trámites de constitución

 • Registre Mercantil Central - Certificació de denominació: certificat acreditatiu de la inexistència d'una altra societat o entitat amb el nom que pretén adoptar la de nova creació.
   
 • Registres de cooperatives estatal i autonòmic - Certificacions de denominació: certificats acreditatius de la inexistència d'una altra cooperativa, estatal o autonòmica, amb el mateix nom. No cal el certificat del Registre Mercantil Central.
   
 • Entitat de crèdit - Depòsit de les aportacions dineràries dels socis a capital social i successius desembossaments o aportacions ajornades.
   
 • Notaria - Atorgament de l'escriptura de constitució. Els socis constituents firmen l'escriptura de constitució i els estatuts.
   
 • Hisenda autonòmica - Impost de transmissions i actes jurídics documentats. És un impost que naix per la constitució de la societat. S'autoliquida (model 600) i es realitza el pagament de l'impost davant dels servicis territorials de la Conselleria d'Hisenda.
   
 • Registre administratiu de societats laborals - Qualificació com a laboral de les societats laborals (SLL i SAL) i certificat que ha sigut qualificada com a societat laboral.
   
 • Registre Mercantil - Una vegada constituïda la societat s'ha d'inscriure en el Registre Mercantil. A partir d'este moment, la societat adquirix personalitat jurídica pròpia.
  També s'han d'inscriure en les societats civils professionals.
   
 • Registre de Societats Cooperatives - Inscripció Registre Cooperatives de la Comunitat Autònoma o del Ministeri d'Ocupació. A partir d'este moment, la cooperativa adquirix personalitat jurídica pròpia.
 • Agència Tributària (AEAT) Número d'Identificació Fiscal - Ha de ser sol·licitat per tota persona jurídica, pública o privada, siga quina siga la seua activitat.

Tràmits laborals

 • Tresoreria General de la Seguretat Social - És obligatòria l'alta en el règim especial de treballadors autònoms per a:
  • Els treballadors individuals i professionals que no constituïsquen una persona jurídica.
  • Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat, si estes opten per este règim.
  • En el seu cas, els comuners o socis de comunitats de béns i societats civils irregulars.
  • Consellers, administradors i socis que treballen en una societat capitalista, si en posseïxen el control efectiu.
 • Tresoreria General de la Seguretat Social - L'empresa s'ha d'inscriure en el sistema de la Seguretat Social com a pas previ perquè puga contractar treballadors.

 • Tresoreria General de la Seguretat Social - Són tràmits a càrrec de l'empresari:
  • Afiliació dels treballadors en el sistema de la Seguretat Social si el treballador no ho estava prèviament.
  • Altes i baixes dels treballadors en el sistema de la Seguretat Social.
 • Direcció Territorial d'Educació, Formació i Ocupació - Comunicació d'obertura del centre de treball. Haurà de realitzar-se prèviament o en els primers 30 dies de començar l'activitat, a l'efecte de control de les condicions de seguretat i salut laboral.
 • Centres d'ocupació del SERVEF - Registre dels contractes de treball. Hi ha la possibilitat de la presentació telemàtica.

Tràmits fiscals

 • Agència Estatal d'Administració Tributària - Presentació de Declaració d'Alta, modificació o cessió en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors (CEPR) i sol·licitud del NIF, en cas que no ho tinguessin. Les empreses individuals i les societats de responsabilitat limitada i les societats limitades de nova empresa (SLNE) podran realitzar els tràmits telemàticament amb el Document Únic Electrònic (DUE).
 • Agència Estatal d'administració Tributària - Alta en la matrícula del impost d'Activitats Econòmiques. Tribut derivat 'activitats empresarials, professionals o artístiques.

Tràmits municipals

 • Ajuntament - Presentació de declaració responsable, comunicació prèvia o, si és el cas, sol·licitud de llicència de activitat.

Registres

 • Registre de la Propietat - Inscripció en el Registre de la Propietat Immobiliària: adquisició i transmissió de béns immobles i constitució i cancel·lació d'hipoteques sobre estos.
   
 • Registre Integrat Industrial - Només s'hi han d'inscriure les empreses que hagen de realitzar alguna de les activitats enumerades en el Reglament del Registre Integrat Industrial.
   
 • Oficina Espanyola de Patents i Marques - S'hi han d'inscriure els drets de la propietat industrial. Els títols de propietat industrial es referixen a les invencions, els dissenys industrials, els signes distintius i les topografies de productes semiconductors.
   
 • Registre Mercantil i Registre de Cooperatives - S'hi inscriuran les escriptures de constitució, les modificacions dels estatuts i els canvis de membres dels òrgans de govern i administració. S'hi depositaran els comptes anuals.

 

Legalització de llibres

 • Registre Mercantil - Legalització i segellament dels llibres de comptabilitat que obligatòriament han de portar els empresaris.
   
 • Inspecció de Treball i Seguretat Social - El llibre de visites ha de ser habilitat (diligència i segellament) pel cap de la Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social. Si és el cas, podrà ser substituït per l'alta en l'aplicació informàtica del llibre de visites electrònic.