Finançament

Finançament Ministeri

 

Finançament propi

Estalvis personals, préstecs de familiars o amics, capitalització de la desocupació, compte estalvi-empresa.

Capitalització de la desocupació

Tota persona que, en situació de desocupació, tinga dret al cobrament de la prestació contributiva per desocupació podrà cobrar-lo en la modalitat de pagament únic, reunint les condicions següents:

 • Tindre dret a cobrament, almenys de tres o més mensualitats.
 • Sol·licitar la capitalització abans de l'alta en el règim especial de treballadors autònoms.
 • No haver capitalitzat en els quatre anys immediatament anteriors a la present sol·licitud del pagament únic.

El càlcul s'efectua sobre el salari base dels sis últims mesos treballats.

La capitalització de la desocupació se sol·licita en la direcció provincial del Servici Públic d'Ocupació Estatal (INEM) o en el les oficines del Servici Valencià d'Ocupació i Formació (SERVEF).

 

Compte estalvi empresa

Producte d'estalvi destinat a persones que desitgen crear una nova empresa com a societat limitada, en un termini no superior a quatre anys comptats des de l'obertura de l'esmentat compte, amb dret a desgravació fiscal.

Deducció per compte estalvi-empresa;

Els contribuents podran aplicar una deducció per les quantitats que es depositen en entitats de crèdit, en comptes separats de qualsevol altre tipus d'imposició, destinats a la constitució d'una societat nova empresa regulada en el capítol XII de la Llei 2/1995, de 23 de març, de Societats de Responsabilitat Limitada.

 

Finançament alié

Préstec

En el préstec l'entitat financera entrega al client una quantitat de diners determinada, que el client es compromet a tornar en un termini determinat abonant a més els interessos pactats.

El préstec sol formalitzar-se a mitjà o llarg termini i la devolució normalment es realitza per mitjà de quotes regulars,mensuals, trimestrals o semestrals. Normalment s'utilitza per a finançar operacions d'inversió. Generalment es requerixen garanties personals (avals) o garanties reals (penyores o hipoteques).

Préstec participatiu:

Són préstecs en què el tipus d'interés aplicat és variable en funció de l'evolució de l'activitat. Els interessos són deduïbles. Es considera participació en el capital però no generen drets de gestió, la qual cosa permet incrementar la capacitat d'endeutament.

Crèdit

En el crèdit, l'entitat financera posa a disposició del client fons fins a un límit determinat (l'operació es vincula a un comte corrent) i a un termini prefixat, i l'entitat financera percep periòdicament els interessos sobre les quantitats disposades en eixe comte corrent. En el crèdit el client administra eixos diners per mitjà de la disposició o retirada dels diners i l'ingrés o devolució d'este. Podem cancel¿lar una part o la totalitat del deute quan creguem convenient,
amb la consegüent deducció en el pagament d'interessos.

Comparatives préstec vs crèdit

En la següent taula trobem les seues característiques i les seues diferències.

 

Comparativa

Préstec

Crèdit

Definició

Contracte bancari que permet al prestatari,
rebre una determinada quantitat de diners d'una vegada a canvi del compromís de tornar esta
quantitat, junt amb els interessos corresponents,
per mitjà de quotes periòdiques.

Contracte pel qual una entitat es compromet a
facilitar una quantitat de diners a un client fins a un límit determinat i durant un període de temps.

En què anem a emprear els diners?

 • Necessitem disposar de tots els diners des del moment inicial
 • Realitzem inversions a llarg termini.
 • Necessitem tornar els diners d'una manera periòdica i previsible.
 • Necessitarem els diners, però no sabem en quin moment
 • Realitzem inversions a curt termini
 • Ens fa falta diners momentàniament

Quina el la quantitat que necessitem?

Resulta més apropiat quan les quantitats són més elevades

S'adequa millor a necessitats menors i momentànies de diners

Com anem a tornar els diners?

Tenim uns ingressos regulars i podem ajustar-nos a un sistema periòdic de quotes

Els ingressos no són regulars i encara que podem tornar la quantitat prestada, no podem fer-ho en quotes uniformes.Els diners que ens preste l'entitat financera, siga un préstec o un crèdit, estaran sotmesos a un tipus d'interés.
El finançament estarà subjecte principalment a dos tipus de costos:

 • Tipus d'interés (fix o variable).
 • Comissions (d'obertura, de seguiment i cobrament, de tancament i cancel¿lació anticipada, de subrogació, per disponibilitat i per excessos).

A més dels gastos de l'entitat:

 • Gastos de notaria: s'exigix escriptura pública en cas de finançament amb garantia real.
 • Gastos de registre: si s'utilitza una hipoteca, esta haurà d'estar registrada en aquell lloc en què es localitze el bé gravat.
 • Assegurança d'incendis i danys: s'exigixen en operacions immobiliàries.
 • Impostos de tramitacions patrimonials i actes jurídics documentats.

Estos sistemes de finançament necessiten d'unes garanties bé siguen hipotecàries, avals personals o per mitjà d'un bon pla d'empresa.

Hipoteca

El préstec amb garantia hipotecària és un contracte pel qual una persona o entitat (el creditor, en general un banc, encara que pot ser qualsevol persona física o jurídica), presta una quantitat de diners a una altra persona o societat (el deutor).

La hipoteca pròpiament dita és la garantia que el deutor, o un altre per ell, proporciona al que presta els diners. Consistix en el fet que un bé immoble (o diversos) s'oferix i subjecta com a garantia que es va a tornar els diners prestats, de manera que si este no es torna en els terminis pactats, el creditor, amb uns procediments executius abreviats, pot instar la venda en pública subhasta l'immoble hipotecat per a cobrar el que se li deu, i el que sobra queda per a altres creditors o, si no n'hi ha, per al deutor.

Com el creditor té la garantia de l'immoble és pel que es pot concedir préstecs hipotecaris a més baix interés i a més llarg termini.

L'immoble no és propietat del banc pel fet que haja concedit la hipoteca; en tot moment és propietat de qui el va comprar, qui el pot vendre o llogar-lo o inclús tornar-lo a hipotecar, dins dels límits legals.

Ben sovint les entitats bancàries demanen alguna persona que avale l'operació, en especial si qui demana el préstec té pocs ingressos o solvència.

Descompte

Descompte és el fet d'abonar en diners l'import d'un títol de crèdit no vençut, per part d'una entitat financera abans de la data de venciment després de descomptar els interessos i crebants legals pel temps que hi ha entre la bestreta i el venciment del crèdit.

La lletra de canvi és el principal document descomptable, encara que també poden descomptar-se rebuts, xecs, talons, pagarés, certificats, contractes, pòlisses i altres.

L'impagament per part del pagador farà que l'entitat financera ens sol¿licite l'import nominal del títol més els gastos de gestió.


Descompte de certificacions

Esta operació es realitza especialment en els contractes d'obres i subministraments públics. S'autoritza el pagament per mitjà de la presentació de certificats (bé per parts, bé per la totalitat de les obres o el subministrament). Estos documents els presenten al descompte els subministradors o executors de l'obra. Qualsevol entitat de crèdit pot prendre estes certificacions al descompte concedint entre el 80% i el 90% del nominal. El banc operarà com si d'una lletra es tractara, calculant interessos fins a la data de cobrament del deutor. Les certificacions són endossades amb l'expressió «valor rebut», encarregant-se l'entitat que les rep de presentar-les en l'organisme expedidor per a la presa de raó de l'endós.

Capital risc

Són societats que participen en xicotetes i mitjanes empreses per a aportar capital en algun moment de creixement d'estes. Es dóna en les fases de llavor, arrancada, expansió, substitució, compra palanquejada i reorientació.

Garanties

Les garanties permeten accedir a la finançament alié per part d'un tercer, ja siga una entitat financera o un particular, de manera que se li assegure a este el cobrament del que presta.

Facturatge

Consistix en la cessió de la «cartera de cobrament a clients» (factures, rebuts, lletres..., sense embutxacar) d'un titular a una firma especialitzada en este tipus de transaccions (societat factor), convertint les vendes a curt termini en vendes al comptat, assumint el risc d'insolvència del titular i encarregant-se de la seua comptabilització i cobrament.

A diferència del descompte, en este cas és el factor qui assumix el risc d'impagament.

El facturatge és apte sobretot per a aquelles PIME la situació de les quals no els permetria suportar una línia de crèdit.

Lísing

És un contracte d'arrendament (lloguer) d'un bé «moble o immoble» amb la particularitat que es pot optar per la seua compra, de manera que quan acabe l'arrendament es pot exercir l'opció de compra pel valor residual reestablit i adquirir el bé, renovar el contracte d'arrendament o no exercir l'opció de compra i entregar el bé a l'arrendador.

El seu principal ús és l'obtenció de finançament a llarg termini per part de la PIME.

Rènting

El rènting és un producte dissenyat per a particulars, professionals liberals i empreses. Consistix en una operació de lloguer a llarg termini per mitjà del qual la societat de rènting compra el bé que has triat i el posa a la teua disposició amb tots els servicis que pugues necessitar (manteniment, reparacions, segurs que cobrisquen els possibles sinistres del bé), a canvi d'una quota fixa mensual durant tota la duració del contracte. En rènting els vehicles són propietat de l'entitat de rènting, i el client s'ocupa de triar el model que s'adapte més a les seues necessitats, l'equipament adequat, la duració i quilometratge que desitja contractar.

Angels inversors

Es tracta de persones amb un ampli coneixement de determinats sectors i amb capacitat d'inversió, que impulsen el desenrotllament de projectes empresarials amb alt potencial de creixement en les seues primeres etapes de vida, aportant capital i valor afegit a la gestió.

Són inversors que aposten per un projecte empresarial, sense involucrar-se en la seua gestió quotidiana.

Comptes de participació

L'empresa la componen l'emprenedor del negoci i un compte partícip que aporta capital a l'emprenedor. El partícip entra a formar part en el repartiment de guanys i de pèrdues i és informat sobre la marxa del negoci i la rendició de comptes. En cap cas entra a formar part de la gestió de l'empresa, que és responsabilitat de l'emprenedor.