Visualització de contingut web

Assessorament: Forma jurídica

Què he de tindre en compte?

Les preguntes següents ens ajudaran a decidir quina és la forma jurídica que convé més a la nostra empresa. Podem elaborar una llista amb les respostes i buscar la forma jurídica que més s'ajuste a les respostes que hem donat.

 1. Quines possibles formes jurídiques pot adoptar la meua empresa?
 2. Quants socis som?
 3. Quin capital necessitem?
 4. Quina responsabilitat adquirim?
 5. Quines obligacions fiscals adquirim?
 6. Com ens organitzem?
 7. Quins tràmits necessitem?

Les diferents formes jurídiques

Persones físiques

Empresari individual

 • Nombre de socis: 1.
 • Capital: no n'hi ha mínim legal.
 • Responsabilitat: il·limitada.
 • Fiscalitat directa: IRPF (rendiments per activitats econòmiques).
 • Forma d'administració: el mateix empresari.
 • Constitució: cap formalitat

Comunidad de bienes

 • Nombre de socis: mínim 2.
 • Capital:no n'hi ha mínim legal.
 • Responsabilitat: il·limitada dels comuners quan actuen en nom de la CB.
 • Fiscalitat directa:
  • IRPF: cada comuner tributarà per IRPF però a títol personal.
  • IAE: si la xifra de negocis és igual o superior a 1.000.000 € serà subjecte passiu d'IAE a partir del tercer any.
 • Forma d'administració:
  • Acord dels comuners. Poden designar un o més administradors, que podran actuar solidàriament o mancomunadament.
  • Supletòriament: articles 397 i 398 C. Civil.
 • Constitució:
  • Es pot regular per acord, contracte.
  • Supletòriament: articles 392 a 406 C. Civil.

Personas jurídicas

Societat civil

 • Nombre de socis: mínim 2.
 • Capital:no n'hi ha mínim legal.
 • Responsabilitat:
  • Responsabilitat il·limitada dels socis.
  • La societat respon amb tots els béns dels deutes socials.
 • Fiscalitat directa:
  • IRPF: cada soci tributa a títol personal.
  • I. societats: només tributen les societats de transformació agrària (SAT).
  • IAE: les societats civils amb un volum de negocis igual o superior a 1.000.000 € seran subjectes passius de l'IAE a partir del tercer any.
 • Òrgans d'administració de la societat:
  • Si hi ha administrador:
   • Contracte social: 1692 C. Civil.
   • Posteriorment: 1693-1694 C. Civil.
  • Si no hi ha administrador: s'hi aplica l'article 1695 del Codi Civil.
 • Constitució:
  • Contracte privat, o
  • Escriptura pública

Societat de responsabilitat limitada

 • Nombre de socis: mínim 2 (quan siga unipersonal, 1).
 • Capital: Mínim 3.000€.
 • Responsabilitat:
  • La societat respon amb tots els seus béns dels deutes socials.
  • Els socis no responen dels deutes socials.
 • Fiscalitat directa:
  • Impost sobre societats.
  • IAE: si la xifra de negocis és igual o superior a 1.000.000 €, serà subjecte passiu d'IAE a partir del tercer any.
 • Òrgans d'administració:
  • Administrador.
  • Administradors: solidaris o mancomunats.
  • Consell d'Administració.
 • Constitució:
  • Escriptura pública.
  • Inscripció Registre Mercantil.

Societat anònima

 • Nombre de socis: mínim 2 (quan siga unipersonal, 1).
 • Capital: mínim 60.000 €.
 • Responsabilitat:
  • La societat respon amb tots els seus béns dels deutes socials.
  • Els socis no responen dels deutes socials.
 • Fiscalitat directa:
  • Impost sobre societats.
  • IAE: si la xifra de negocis és igual o superior a 1.000.000 €, serà subjecte passiu d'IAE a partir del tercer any.
 • Òrgans d'administració de la societat:
  • Administrador únic.
  • Dos administradors mancomunats.
  • Tres o més administradors: Consell d'Administració.
 • Constitució:
  • Escriptura pública.
  • Inscripció Registre Mercantil.
 

Sociedad Cooperativa (Decreto Legislativo 2/2015 de 15 de mayo, Texto Refundido de la Ley de Cooperativas de la Comunitat Valenciana)

 • Nombre de socis:
  • - Mínim 5 (en general).
  • - Coop. treball associat: mínim 2.
  • - Coop. de 2n grau: mínim 2 cooperatives fundadores
 • Capital: mínim fixat en els estatuts, no podrà ser inferior a 3.000 €.
 • Responsabilitat:
  • Els socis no responen dels deutes de la cooperativa llevat que els estatuts establisquen el contrari.
 • Fiscalitat directa:
  • Impost sobre societats.
  • IAE: si la xifra de negocis és igual o superior a 1.000.000 €, serà subjecte passiu d'IAE a partir del tercer any.
 • Òrgans d'administració: Consell Rector.
 • Constitució:
  • Escriptura pública.
  • Inscripció Registre Societats Cooperatives.

Sociedades Profesionales

 • Nombre de socis:
  • Mínim 2.
  • La majoria del capital social i els drets de vot o del patrimoni ha de pertànyer a socis professionals.
 • Capital: depén de la forma jurídica que s'adopte.
 • Responsabilitat: depén de la forma jurídica que adopte la societat.
 • Fiscalitat directa:
  • Depén de la forma jurídica que s'adopte.
  • IAE: si la xifra de negocis és igual o superior a 1.000.000 €, serà subjecte passiu d'IAE a partir del tercer any.
 • Òrgans d'administració: depén de la forma jurídica que s'adopte.
 • Constitució:
  • Escriptura pública de constitució.
  • Registre de soc. professionals del col·legi professional corresponent.
  • Registre Mercantil.

Societats mercantils especials

Agrupacions d'interés econòmic

 • Nombre de socis: mínim 2.
 • Capital: no n'hi ha mínim legal.
 • Responsabilitat: il·limitada i solidària amb caràcter supletori a l'AIE.
 • Fiscalitat directa:
  • Impost sobre societats.
  • IAE: si la xifra de negocis és igual o superior a 1.000.000 €, serà subjecte passiu d'IAE a partir del tercer any.
 • Òrgans d'administració: assemblea de socis i administradors.
 • Constitució:
  • Escriptura pública.
  • Registre Mercantil.

Societat Laboral

 • Nombre de socis: mínim 3.
 • Capital:
  • Mínim 60.000 € (SAL).
  • Mínim 3.000 (SLL).
 • Els socis no poden ser titulars de més d'1/3 del capital social i la majoria d'este ha de pertànyer a treballadors amb un contracte laboral indefinit.
 • Responsabilitat:
  • La societat respon amb tots els seus béns dels deutes socials.
  • Els socis no responen dels deutes socials.
 • Fiscalitat directa:
  • Impost sobre societats.
  • IAE: si la xifra de negocis és igual o superior a 1.000.000 €, serà subjecte passiu d'IAE a partir del tercer any.
 • Òrgans d'administració:
  • SLL:
   • Administrador únic.
   • Diversos administradors: solidaris o mancomunats.
   • Consell d'Administració.
  • SAL:
   • Un administrador.
   • Dos administradors solidaris o mancomunats.
   • Tres o més administradors: Consell d'Administració.
 • Constitució:
  • Escriptura pública.
  • Certificació acreditativa societat laboral.
  • Inscripció Registre Societats Laborals.
  • Inscripció Registre Mercantil.

Societat limitada de la nova empresa

 • Nombre de socis:
  • Inicialment, entre 2 i 5.
  • Quan siga unipersonal, 1.
  • Els socis han de ser persones físiques.
 • Capital:
  • Mínim 3.012 €.
  • Màxim 120.202 €.
 • Responsabilitat:
  • La societat respon amb tots els seus béns dels deutes socials.
  • Els socis no responen dels deutes socials.
 • Fiscalitat directa:
  • Impost sobre societats.
  • IAE: si la xifra de negocis és igual o superior a 1.000.000 €, serà subjecte passiu d'IAE a partir del tercer any.
 • Òrgans d'administració:
  • Un administrador.
  • Diversos administradors solidaris o mancomunitats.
  • No pot constituir-se consell d'administració.
  • Els administradors han de ser necessàriament socis.
 • Constitució:
  • Escriptura pública.
  • Inscripció telemàtica en el Registre Mercantil.